دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

حدود وظایف و اختیارات هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی : اهم وظایف و اختیارات هیئت اجرایی دفترنمایندگی شهرستانها در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن و مصوبات هیئت مدیره سازمان بشرح زیر است :
۱-    برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .
۲-    همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان شهرستان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .
۳-    مشارکت و همکاری در امر ارزشیابی و پیشنهاد ظرفیت اشتغال بکار شاغلان در امور فنی شهرستان جهت ارائه به هیئت مدیره .
۴-    دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء مقیم شهرستان .
۵-    تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ، درخواست و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و مراجع ذیصلاح با توجه به مصوبات هیئت مدیره سازمان .
۶-    همکاری در تهیه بودجه پیشنهادی دفترنمایندگی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره سازمان .
۷-    رعایت مفاد نظامنامهمالی و مالیاتی سازمان و سایر نظامنامه ها و مصوبات ابلاغی از طرف هیئت مدیره سازمان .
۸-    کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی ، در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در شهرستان حسب درخواست .
۹-    همکاری با مراجع شهرستان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی .
۱۰-    تهیه ترازنامه مالی دفتر نمایندگی سازمان استان و ارائه آن به هیئت مدیره سازمان جهت تصویب .
۱۱-    معرفی نماینده هیئت اجرایی دفترنمایندگی سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف در رسیدگی و تشخیص مالیات اعضای سازمان استان در شهرستان متبوعه .
۱۲-    تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در شهرستان و پیشنهاد به هیئت مدیره نظام مهندسی استان جهت تصویب.
۱۳-    شرکت در جلسات هیئت مدیره سازمان استان بنا به ضرورت و هماهنگی با هیئت مدیره ، براساس دعوت قبلی .
۱۴-    ارائه گزارش عملکرد سه ماهه دفترنمایندگی به هیئت مدیره .
۱۵-    در صورت برقراری زمینه مساعد ، هیئت اجرایی می تواند ارائه خدمات فنی و مهندسی دفترنمایندگی را با استفاده از اعضاء تمام وقت یا پاره وقت به شهرها و بخشهای تابعه شهرستان توسعه دهد در هر مرحله کسب موافقت هیئت مدیره و هماهنگی با سیاستهای عمومی سازمان استان ضروری است .


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)